چه زیبا از قفس پرواز کردند
مقام عشق را احراز کردند

دوا کردند درد خود پسندى
خدا داند همه اعجاز کردند

هوسها را سراسر سر بریدند
دو چشم از عشق بر حق بازکردند

سمندر وار آتش مى خریدند
عروج ازخویش چون شه باز کردند

خلوص خویش باخون مُهر کردند
سرودى از وفا آواز کردند

اگر چه در سکوتى ژرف خفتند
حیاتى نو زسر آغاز کردند

شهیدان شاهدان صدق و مستى

چه زیبا بر ملائک ناز کردند