بدون شرح!!!

تفسیرش باشه با اهلش!!!!
خواهرم!
"شهدا به گردنمان حق دارند"